Môi trường

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 – 2030

Thúc đẩy hợp tác Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh năm 2020

Con đường nghệ thuật từ vật liệu tái chế thu hút du khách tham quan

Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa