Nghiên cứu - Trao đổi

Phân tích đánh giá mô hình quản lý khu du lịch

Kết nối đầu tư cho khởi nghiệp và du lịch thông minh

Áp dụng mô hình tính toán sức chứa của khu du lịch, nghiên cứu cụ thể tại khu du lịch Cát Bà

Du lịch đi đầu trong thúc đẩy bình đẳng giới