Nghiên cứu - Trao đổi

Tổ chức lại hoạt động quảng bá, xúc tiến Du lịch Việt Nam

Tăng cường khả năng tiếp cận cho khách du lịch khuyết tật

Du lịch bền vững và giải pháp cho các nước Đông Nam Á

Tăng hấp dẫn cho điểm đến bằng các sản phẩm trải nghiệm về đêm