Thúc đẩy phát triển du lịch Hang Kia - Pà Cò

Tổng cục Du lịch tiếp Tham tán Công thương Đại sứ quán Sri Lanka

Góp ý xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số tại các tỉnh biên giới

Tăng cường giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Indonesia và Philippines