Phòng chống ma túy

Bộ VHTTDL triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Sáng tạo nghệ thuật phục vụ công tác phòng chống ma túy

Lâm đồng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên

Tăng cường phòng, chống ma túy đối với thế hệ trẻ