Xã hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số năm 2022

Cục Di sản văn hóa xây dựng Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 với 06 nhóm nhiệm vụ cụ thể

Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg về "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray