Ấn phẩm VTR

Với 35 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Du lịch hiện là cơ quan thông tin nghiên cứu lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường và nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự nghiệp phát triển Du lịch Việt Nam.
Ấn phẩm chính: Tạp chí Du lịch - 72 trang - ngôn ngữ tiếng Việt
Ấn phẩm phụ: Tạp chí Vietnam Today - ngôn ngữ tiếng Anh