Khoa học - Công nghệ

Sớm hoàn thiện ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn

Khách sạn thời đại công nghiệp 4.0

Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp du lịch thông minh

Công nghệ thực tế tăng cường, thực tế ảo - Ngọn lửa nhỏ “sưởi” Du lịch đỡ “đóng băng” bởi đại dịch Covid-19