Xã hội

Tăng cường bảo vệ môi trường, giải quyết rác thải nhựa trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La)

Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Cô Tô

Bình Thuận triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”

Phát động chiến dịch “Du lịch xanh - Go Green”