Nghiên cứu - Trao đổi

Thảo luận bốn nhóm vấn đề trong Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam 2019

Tiềm năng du lịch vùng đất Cà Mau

Để du lịch Đồng Tháp thu hút khách du lịch

Trao đổi về Đề án Trung tâm điều hành du lịch