Tổng cục Du lịch tiếp đoàn Đại sứ du lịch golf Greg Norman

Tổng cục Du lịch tiếp Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN

Hợp tác đưa nghệ thuật bong bóng Fan Yang trở thành nhân tố mới quảng bá Du lịch Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Tổng cục Du lịch về tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019